Používání rybářských lodí v Norsku

V Norsku je rybářům pronajímáno množství různých typů lodí. Pro výběr místa vhodného pro rybářskou dovolenou je právě loď jedním z nejdůležitějších kritérií – na kvalitě lodi do značné míry závisí nejen celková úspěšnost rybaření, ale spolehlivost lodi je především otázkou bezpečnosti. Současně s rezervací ubytování si vždy rezervujte i pronájem lodí, protože kvalitní lodě bývají často obsazené s velkým předstihem. V některých lokalitách je pronájem lodi zahrnut v základní ceně pronájmu chaty, většinou se pronájem lodí účtuje zvlášť.

Nejčastěji používané typy lodí v Norsku

Lod Kverno u ostrova SenjaZatímco ve fjordech a na lovištích, která jsou dobře chráněná před větrem a vlnami, postačí rybářům lodě délky 4,6 m-5,5 m (například typ Oien 530, Hansvik 17 ft, Fjordfangst 18,5 ft, Uttern 17 ft, Rana 16 ft) s motorem o výkonu 10-30 HP, pro rybolov na oceánu a otevřených částech pobřeží doporučujeme volit lokality, kde je možný pronájem větších lodí délky 5,5-8 m (nad 18 ft) se silnějšími motory o výkonu nad 40 HP (osvědčené jsou například typy Kverno, Kasbol, Jeep, Rana, Dolmoy, Antioche, Octeau, Beneteau).

Vybavení lodí

Vyhledávání hejn ryb, zlomů hloubek a podmořských hor výrazně usnadní echolot a k celkové orientaci i bezpečnosti plavby významně přispívá GPS-plotr (satelitní navigace propojená s digitální mapou). Většina kvalitních lodí je dnes standardně vybavena echolotem s GPS-plotrem. Mnozí rybáři si celkem oprávněně plavbu a rybaření bez echolotu a GPS dnes již ani neumí představit.
Větší typy lodí délky nad 6 m (nad 20 ft) mohou být vybaveny malou kabinou. Kabina se může hodit za špatného počasí, ale obvykle na palubě ubírá prostor, který rybáři potřebují při rybaření a manipulaci s pruty a úlovky. Tento fakt by rybáři měli mít na paměti především tehdy, chtějí-li na jedné lodi rybařit více než 3 osoby. Některé typy lodí mají kabinu umístěnou centrálně tak, že je obchozí z jedné strany. Tato koncepce lodí skýtá výrazně více prostoru pro rybaření, než u lodí, kde kabina zabírá např. celou přední nebo zadní třetinu lodě.
Délka lodí a jejich vybavenost je vždy uvedena v popisu rybářské lokality.

3/16.jpg3/22.jpg3/23.jpg3/24.jpg3/25.jpg
3/26.jpg3/27.jpg3/28.jpg3/29.jpg3/30.jpg

Počet rybářů na lodi

Lodě typu Oyeren jsou vhodné především pro lov štik na jezerechKaždá loď má omezenou nosnost a kapacitu danou místními předpisy. Ačkoli může kapacita lodě připouštět přítomnost i většího množství osob na palubě, prakticky mohou na jedné lodi délky 5-7 metrů aktivně rybařit nejvýše 3-4 rybáři. Dva rybáři na jedné lodi jsou nejkomfortnějším řešením, tři se bez problémů vejdou a nemusejí si vzájemně překážet, ale čtyři rybáři v jedné lodi už musí být dostatečně ohleduplní, aby se na loď vešli, vzájemně se neomezovali a minimalizovali riziko úrazu při manipulaci s pruty, nástrahami a úlovky. Více než čtyři současně rybařící osoby na jedné lodi si budou vzájemně překážet a představují obvykle komplikace při rybaření, navíc neúměrně roste riziko vzájemného zranění při manipulaci s udicemi.

Kapitánský průkaz - předpisy

Řidiči lodí s datem narození 1.1.1980 nebo mladší musí v Norsku k řízení lodí delších než 8 metrů nebo vybavených motory o výkonu nad 25 HP být držiteli mezinárodně platného oprávnění k řízení motorových lodí výše uvedených parametrů (kapitánský průkaz), které obsahuje potvrzení o složení zkoušky z pobřežní navigace.
Oprávnění k řízení motorových lodí vydaná mimo Norsko, musí být v souladu s norskými předpisy a musí být v anglickém jazyce (případně v jazyce jedné ze skandinávských zemí).
Každý řidič motorové lodě musí respektovat místní předpisy upravující kotvení, plavbu a provoz lodí.

 

Zásady provozu zapůjčených motorových lodí

Převzetí a vrácení zapůjčené lodě

Při převzetí si loď vždy řádně zkontrolujte, seznamte se s obsluhou motoru, případně echolotu a GPS, s řízením lodi, startováním a dojednejte s majitelem způsob nákupu a tankování předepsaného paliva, případně pojištění lodě.
Jsou-li na lodi nebo motoru známky poškození nebo opotřebení, zapište je, případně zdokumentujte fotoaparátem při převzetí lodě za přítomnosti osoby, která Vám loď předává.
Loď máte zapůjčenou na určitou dobu a vracíte ji v dohodnutém termínu ve stejném stavu, jako při převzetí. Po dobu pronájmu jste za veškerý pronajatý inventář plně zodpovědní. Poškození a znečištění lodi je nutné uhradit!

Startování motoru

Merry Fisher je lodí pro náročné rybářeZkontrolujte propojení palivového okruhu (spojte nádrž s motorem, nastavte dvojcestný ventil, napumpujte palivo). Zkontrolujte zásobu paliva, uvolněte přívod vzduchu do nádrže.
Dopravte loď na dostatečnou hloubku, aby šel motor sklopit do správné polohy.
Sklopte motor do vody. Nastavení sklopení motoru je u některých typů motorů možné provést posuvnou osičkou nebo může být ovládané elektricky (trim). Správné nastavení sklonu motoru ovlivňuje zásadně jeho výkon. NIKDY nestartujte nesklopený motor „na sucho".
Nastavte směr jízdy na neutrál, polohu plynu do startovací polohy a nastavte sytič.
U motorů startovaných manuálně (tahový startér) přidržte motor jednou rukou a druhou rukou tahem za startovací provaz nastartujte, uberte sytič.
U motorů s elektrickým startérem nastartujte otočením klíčku zapalování, resp. stiskem tlačítka.
Po nastartování studeného motoru nechejte motor asi tři minuty běžet na volnoběh se zařazeným neutrálem. Pak jeďte další 3-5 minut na nižší výkon, aby se motor trochu zahřál. Zahřátý motor (nebo „uchlastaný motor") startujte bez sytiče, jen přidejte plyn.
Nejde-li motor nastartovat, zkontrolujte: polohu plynu, polohu sytiče, napumpování a přívod paliva.

Provoz lodě a motoru

loď Kverno délky 5,75 m  je ideálni pro 2-3 rybářePoužívejte plného výkonu jen u zahřátého motoru a jen je-li to nutné - většina lodí dosahuje plné rychlosti už při 70% výkonu motoru. Při přeřazování směru jízdy „nevynechávejte" polohu neutrál. Nikdy nenechávejte běžet zdvižený motor „na sucho". Průběžně kontrolujte dostatečné upevnění motoru, stav paliva, přívod vzduchu do nádrže, polohu sytiče.
Zastavení běhu motoru se provádí při nízkých otáčkách motoru se zařazeným neutrálem stiskem tlačítka „stop" (zpravidla červená barva) nebo otočením klíčku zapalování.
Motory jsou vybaveny bezpečnostním kabelem, který je dobré upevnit na oděv řidiče. Při nehodě se kabel vytrhne z pojistky zapalování motoru a motor se zastaví.
Vždy kontrolujte hloubku vody a přítomnost mělčin. Jestliže si nejste jisti hloubkou dna, jeďte raději pomaleji a stále kontrolujte vizuálně i pomocí GPS hloubku před lodí. Poškození lodi nebo motoru najetím na mělčinu jste povinni uhradit.
Při nouzovém přistávání ke břehu doporučujeme zpomalit, vypnout a zdvihnout motor a případně doveslovat ke břehu. S lodí dorážejte ke břehu opatrně, nejlépe v závětří. Na břeh vytahujte loď výhradně prázdnou a jen je-li to opravdu nutné - pozor na příliv a odliv!
Loď v kotvišti vždy řádně uvazujte, motor zdvihněte, nádrž uzavřete, polohu plynu nastavte na start, směr jízdy na neutrál. Doporučujeme loď průběžně čistit a neskladovat ulovené ryby na dně lodi.
Kotvení lodí a rybaření ve vzdálenosti menší než 100 m od sádek, sítí a rybochovných zařízení je zakázáno.

Palivo

večer na oceánu, loď Merry FisherPalivo do lodních motorů si rybáři kupují dle pokynů majitele plavidla. Do nádrží doplňujte výhradně palivo, které určí majitel lodě (recepce rybářského kempu), nevhodné palivo může poškodit motor. Používání vlastního - dovezeného paliva je přísně zakázáno - každoročně několik „chytráků a spořínků" způsobí nevhodným dovezeným palivem na lodních motorech škody, jejichž náhrada je pak stojí i několika desítek tisíc korun. Motory o výkonu 15 resp. 50 HP spotřebují za týden průměrného ježdění asi 50 l resp. 150 l paliva. Záleží na vzdálenostech a na rychlosti, jakou jezdíte. Cena benzínu je v Norsku okolo 20 NOK / litr. Palivo kupujete u správce/majitele lodí nebo na čerpací stanici. Zajišťuje-li palivo majitel lodí, obvykle si za dovoz paliva účtuje 3-5 NOK/litr. Čerpací stanice v malých obcích a přístavech jsou často automatické - platba je výhradně platebními kartami.

Poškození motoru nebo lodě

Lod Kverno/Kasbol délky 5,75 m s motorem 50 HPPoškození motoru nebo lodě hlaste ihned majiteli lodě. Zaviněné poškození motoru nebo lodě bude přičteno k úhradě osobě, která byla za loď v době poškození zodpovědná, nezaviněné jde k tíži majitele lodi. Oprava nebo výměna bude provedena v nejbližším možném termínu.
I v případě, že jsou lodě a motory pojištěné, je ten, kdo byl za loď zodpovědný v době jejího poškození, povinen uhradit spoluúčast, která je dána pojistnou smlouvou. V případě, že poškození lodě bylo způsobeno nedbalostí, osobou pod vlivem alkoholu, úmyslně nebo jiným způsobem, který pojišťovnu zprošťuje povinnosti náhrady škody, náleží tato povinnost tomu, kdo byl za loď v době pronájmu zodpovědný, resp. na tom, kdo škodu způsobil.
Jednoduše řečeno: loď s motorem musíte na konci pobytu vrátit ve stejném stavu, v jakém jste ji převzali a případné poškození nebo znečištění apod. jste povinni uhradit a případnou škodu následně nárokovat u své pojišťovny. 

Pojištění pronajatých lodí

Žádné cestovní pojištění prodávané v ČR, SR nebo v Německu nekryje škody způsobené nájemcem na pronajatých motorových lodích. Pojištění některých motorových lodí je možné sjednat pouze v místě pobytu prostřednictvím majitele plavidla. Cena za týdenní pojištění motorové lodě se spoluúčastí ve výši cca 5.000-15.000 NOK se pohybuje zpravidla okolo 500-1000 NOK (podle typu pojistky, lodě a motoru). V případě poškození pojištěné lodě hradí nájemce příslušnou spoluúčast, v případě poškození nepojištěné lodě hradí nájemce škodu v plné výši. O typu pojištění, rozsahu a plnění se informujte u majitele plavidla a vždy si řádně přečtěte pojistnou smlouvu.

 

Bezpečnost na lodi